Mapa závodov

Mapa závodov

Na týchto internetových stránkach sú uvedené informácie o skupine Constellium, spoločnostiach patriacich do tejto skupiny a ich aktivitách. Ďalej nájdete podmienky používania internetových stránok skupiny Constellium a právne informácie.

Vlastníctvo internetových stránok

Tieto internetové stránky sú výhradným vlastníctvom skupiny Constellium.

Akákoľvek súčasť týchto internetových stránok – vyhlásenia, štruktúra, usporiadanie, obsah (vrátane textu, obrázkov, grafiky, fotografií, zvukových alebo audiovizuálnych sekvencií atď.) alebo charakteristické znaky (vrátane ochrannej známky, loga, názvu, názvu domény atď.) – je vlastníctvom skupiny Constellium alebo tretích strán, ktoré sú oprávnené používať ich.

Tieto súčasti sú chránené predovšetkým právami na ochranu duševného vlastníctva.

Akékoľvek použitie týchto súčastí (ako celku alebo jednotlivých častí), resp. ich využitie, reprodukcia, reprezentácia, úprava, včlenenie alebo preklad na účely, ktoré sú iné než informovanie návštevníkov týchto stránok, je zakázané. Výnimkou je písomné povolenie skupiny Constellium na také použitie, ktoré je potrebné vyžiadať na nasledujúcej adrese:

Constellium
Washington Plaza
40-44, rue Washington
75008 Paris
France
Tel. : +33 (0)1 73 01 46 00
Mail: webmaster@constellium.com

Ak budú súčasti týchto internetových stránok (ako celok alebo jednotlivé časti) použité bez príslušného povolenia, skupina Constellium je oprávnená podniknúť právne kroky voči porušovateľovi týchto podmienok, a to predovšetkým na základe porušenia autorských práv alebo nekalej súťaže.

Použitie informácií uvedených na týchto internetových stránkach

Informácie uvedené na týchto internetových stránkach sú určené výhradne na informačné účely. Skupina Constellium neposkytuje za tieto informácie žiadnu záruku, akou je napríklad záruku presnosti, úplnosti alebo aktuálnosti.

Preto skupina Constellium neprijíma žiadnu zodpovednosť za dôsledky akéhokoľvek využitia týchto informácií, a to aj v prípade, ak by boli tieto dôsledky negatívne.

Údaje o trhoch s cennými papiermi

Údaje o trhoch s cennými papiermi poskytuje NYSE a distribuuje Yahoo! Finance iba na informačné účely a nemusia byť presné kvôli oneskorenému zverejneniu. Spoločnosť Constellium nemôže byť zodpovedná za žiadne chyby, prerušenia alebo oneskorené zverejnenie obsahu ani za žiadne úkony vykonané na základe tohto obsahu.

Informácie uvedené na tejto lokalite a na tejto stránke („Právne poznámky“) sa nesmú považovať za finančné údaje ani za výzvu na investovanie alebo uvažovanie o cenných papieroch spoločnosti Constellium. Používateľom sa odporúča, aby sa pred akoukoľvek transakciou poradili s obchodníkom s cennými papiermi alebo s iným finančným poradcom.

Hypertextové prepojenia, RSS a súbory „cookies“

Táto webová lokalita obsahuje hypertextové prepojenia na iné webové lokality, za ktoré spoločnosť Constellium nenesie žiadnu zodpovednosť (okrem webových lokalít skupiny Constellium).

Akákoľvek referencia na túto webovú lokalitu prostredníctvom hypertextového prepojenia z inej webovej lokality je podmienená písomným súhlasom spoločnosti Constellium, ktorý je možné si vyžiadať na nasledujúcej adrese:

Constellium
Washington Plaza
40-44, rue Washington
75008 Paríž
Francúzsko
Tel.: +33 (0)1 73 01 46 00
E-mail: webmaster@constellium.com

Spoločnosť Constellium nenesie žiadnu zodpovednosť za neoprávnené používanie jej RSS agregátorom, predovšetkým v prípade kontextualizácie alebo nezákonného zneužívania RSS.

Pri prezeraní si jednej z webových lokalít skupiny Costellium sa môže súbor „cookies“ vytvorený spoločnosťou Constellium uložiť na pevný disk vášho zariadenia. Súbor „cookies“ neidentifikuje používateľa, ale jeho účelom je upozorniť na predchádzajúcu návštevu daného používateľa.

Účelom súborov „cookies“, ktoré vytvárame, je:

 •  
  optimalizovať navigáciu na našej webovej lokalite,
 •  
  umožniť prístup na našu webovú lokalitu,
 •  
  zistiť podrobnosti o interakciách na vami používaných sociálnych sieťach.

Vytváranie týchto súborov „cookies“ môžete deaktivovať nastavením vášho prehliadača. Mnohé prehliadače automaticky povoľujú vytváranie súborov „cookies“, ale túto predvolenú funkciu je možné upraviť kliknutím na tlačidlo „Nastavenia“ na domovskej stránke alebo na navigačnom paneli.

Tento postup sa líši v závislosti od prehliadača, ale vo všeobecnosti je potrebné kliknúť na „Ochrana osobných údajov“, „Dôvernosť“ alebo „Bezpečnosť“ a potom je potrebné „zapnúť žiadosti Nesledovať“.
 Avšak toto nastavenie môže ovplyvniť navigáciu na našej webovej lokalite tak, že sa nebudú aktivovať súbory „cookies“, ktorých účelom je zlepšiť prehliadanie lokality. Nastavenie na povolenie súborov „cookies“ je možné upraviť kedykoľvek.

Spracovanie osobných údajov

Pri prístupe na tieto internetové stránky a pri ich prezeraní nemusíte poskytovať žiadne informácie, ktoré by vás identifikovali ako návštevníka (osobné údaje). Od návštevníka sa môže požadovať poskytnutie osobných údajov (vrátane mena, krstného mena, adresy) pri vyplňovaní formulárov dostupných na týchto internetových stránkach. V takomto prípade skupina Constellium použije tieto osobné údaje výhradne na účely uvedené v príslušnom formulári (vrátane prihlásenia odberu kanála RSS alebo bulletinu, odpovede na otázky, uchádzania sa o zamestnanie atď.). Skupina Constellium v žiadnom prípade nepoužije tieto údaje na komerčné účely.

Každý návštevník, ktorý poskytol osobné údaje, je oprávnený požiadať o nahliadnutie do nich, ich úpravu alebo vymazanie, a to písomne na nasledujúcej adrese:

Constellium
Washington Plaza
40-44, rue Washington
75008 Paris
France
Tel. : +33 (0)1 73 01 46 00
Mail: webmaster@constellium.com

Skupina Constellium prijíma všetky nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a utajenia týchto údajov.

Tieto údaje budú uložené v členských štátoch Európskej únie a zodpovedá za ne skupina Constellium.

Rozhodné právo a príslušnosť súdu

Ak neexistujú povinné právne predpisy domácej krajiny, akékoľvek rozpory týkajúce sa týchto internetových stránok sa bez ohľadu na národnosť a sídlo druhej strany riadia právom Francúzskej republiky a patria do výhradnej právomoci obchodného súdu v Nanterre.

V prípade akýchkoľvek rozporov medzi jazykovými verziami je rozhodujúcou francúzska verzia týchto podmienok a právnych informácií.

Právne informácie

Riaditeľ pre publikácie: Nicolas Brun, viceprezident pre komunikáciu, Constellium

Akciový kapitál: 872 742 EUR
RCS Paris 807 638 333 – IČ DPH v EÚ: FR 75 67 201 40 81
Sídlo: 40-44, rue Washington - 75008 Paris, Francúzsko
Tel.: +33 (0)1 73 01 46 00 - Email: webmaster@constellium.com

 •  
  Rukopis: Oddelenie pre komunikáciu, Constellium, Wordappeal
 •  
  Vývoj: CGI
 •  
  Korporátna identita, dizajn: Interbrand
 •  
  Grafika, dizajn: Soon
 •  
  Hosting: centron GmbH
  RCS: Eingetragen am Amtsgericht Bamberg – HRB 3986 – Ust-IdNr. DE205074466
  Sídlo: centron GmbH – Heganger 29 - D-96103 Hallstadt - Germany
  Telefón: +49 (0) 951 / 96 83 40
  Fax: +49 (0) 951 / 96 83 429
  email: info@centron.de
Posledná aktualizácia 04 február 2016 Späť